Õppekorraldus ja kvaliteet

Õppekorralduse alused

Instaprint OÜ õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused

ja kord ning õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

1. Õppetöö korraldus

• Instaprint OÜ õppetöö toimub aastaringselt, õppekavas määratud mahu ja ajakava järgi.

• Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

• Koolitused toimuvad valdavalt individuaalõppena. Grupikoolitused on võimalikud ettevõtetele, grupid koostatakse

vastavalt tellija soovile ja võimalustele piiranguga kuni 6 osalejat grupis.

• Kõik koolitusel osalejad tutvuvad instaprint.eu lehel õppekorralduse alustega. Õppetöö toimub järgmistes .ppekavarühmades:

1. Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne .ppekavarühm

2. Turundus ja reklaam

3. Arvutikasutus

4. Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

2. Koolitusele registreerumine

• Koolitusele saab registreeruda internetis instaprint.eu koolituse tutvustus juures olevatel kontaktidel.

• Koolitusele registreerunuks loetakse õppijad, kes on maksnud õppetasu.

• Koolitusgruppi saavad osalejad registreerumise järjekorras.

• Instaprint OÜ-l on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata koolitaja haigestumisel või muudel ettenägematutel erijuhtudel.

Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-kirja teel vähemalt ühep.evase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel

makstakse õppetasu tagasi.

• Õppija või grupikoolituse tellija kinnitab õppetööst osavõttu ja koolituse toimumist kokkulepitud kuupäevadel e-kirja

teel.

3. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

• Koolituse õpiväljundid omandanud ning mitteeristava (arvestatud-mittearvestatud) hindamise läbinud õppijale väljastatakse

tunnistus.

• Osaajaga koolitusel osalejatele väljastatakse soovi korral tõend

• Õpilane arvatakse grupist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud

õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel.

• Instaprint OÜ-l on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi

õppijaid või koolitajat.

4. Koolituse eest tasumine

• Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel enne koolituse algust.

• Kokkuleppel koolituse korraldajaga saab õppetöö eest tasuda osade kaupa.

• Instaprint OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna.

5. Koolitusest loobumine

• Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse korraldajat.

• Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt 21 kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või

tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

• Koolitusest loobumise teatamisel kaheksa kuni kakskümmend üks (8-20) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb

arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

• Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui kaheksa (8) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 50%

ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust avalduse alusel.

• Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse korraldajale.

• Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

6. Õppija õigused ja kohustused

• Õppija õigused:

• Valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

• Saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava kohta;

• Loobuda õpingutest omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

• Õppija kohustused:

• Jälgida õppetegevust reguleerivaid õigusakte ja koolitusasutuse õppekorralduse aluseid;

• Aktiivselt osaleda tundides ja .ppeülesannete lahendamisel.

• Veebi- ja kombineeritud õppes osaleda töötava veebikaamera ja mikrofoniga.

• Koolituspäeval mitteosalemisest teatada koolitusasutust kirjalikult;

7. Vaidlust lahendamise kord

Osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Instaprint OÜ täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna

kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Instaprint OÜ korraldab täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi.

Tegevustes lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning Instaprint OÜ õppekorralduse

alustest.

Instaprint OÜ õppetöö toimub aastaringselt, õppekavas määratud mahu ja ajakava järgi.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1. Õppekavade kvaliteedi tagamine

1) Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

• õppekava nimetus, .ppekavarühm;

• õppeesmärk ja õpiväljundid;

• õppekava koostamise alus;

• sihtgrupp;

• õppekeel;

• õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

• õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

• õppe sisu;

• õppekeskkonna kirjeldus;

• õppemeetod;

• õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

• nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

• koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2) Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest (aluseks tellija esindaja) ja Täiendkoolituse standardi nõuetest.

Koolitused on praktilise suunitlusega, eesmärgiks on aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.

3) Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks ei ole kehtiv kutsestandard.

4) Õppekavad vaadatakse vähemalt kord aastas üle ja täiendatakse vastavalt vajadustele.

5) Õppekavade koostamisel ja täiendamisel kaasatakse sihtrühma esindajaid, tööandjaid, koolitajaid ja oma ala eksperte.

6) Õppekavad avalikustatakse veebilehel instaprint.eu, koolituse tutvustuse juures.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine

• Täienduskoolitusi läbiviivad koolitajad omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.

• Koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ja/või täiskasvanute koolitaja kutse.

• Koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud koolituste õppekavades.

• Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolitusel osalejate ja tellijate tagasiside alusel.

• Koolitajate info on leitav instaprint.eu lehel.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

• Õppetöö toimub ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse

tehnikaga. Koolituse tellija soovil on võimalik koolitus läbi viia ka tellija ruumides. Tööohutuse ja tervishoiu eest tellija

ruumides vastutab tellija. Vastavalt kehtivatele piirangutele riigis, tellija vajadustele ning soovidele, on koolitus võimalik

läbi viia ka online platvorme (Teams, Zoom jne.) kasutades. Tellija tagab töövahendite (veebikaamera ja mikrofoni/kõlar)

olemasolu.

• Koolitused toimuvad valdavalt individuaalõppena. Grupikoolitused on võimalikud ettevõtetele, grupid koostatakse

vastavalt tellija soovile ja võimalustele piiranguga kuni 6 osalejat grupis.

• Teavitamine: Info koolituse toimumise kohta edastatakse e-kirja teel vähemalt 1 nädal enne koolituse algust. Koolitusele

registreerimine toimub kodulehe, e-kirja ja tel teel.

4. Tagasiside kogumine

Õppetöö kõrge kvaliteedi tagamiseks tehakse vajadusel parendusi, mis tulenevad koolituste lõpus kogutud tagasisidest

(õppekorralduse, õppe sisu, koolitajate jm. teemal).